Skip to content

Bài 5: Giới thiệu các kiểu dữ liệu (Data Types) trong Python

Học lập trình Python
 • Sau khi đã nghiên cứu về Biến và các quy tắc đặt tên biến cũng như là cách sử dụng Biến thì ở bài này, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu:

  Python Data Types - Giới thiệu các kiểu dữ liệu trong Python

  Kiểu dữ liệu trong Python là gì? Tại sao chúng ta cần phải nắm bắt được các kiểu dữ liệu của Python? Để trả lời cho 2 câu hỏi trên thì mình xin đưa ra một ví dụ sau:

  # Bạn có 2 biến x và y
  x = "Tôi tên là "
  y = "4"
  z = x + y
  print(z)
  # Bạn có kết quả của z là: "Tôi tên là 4"
  

  Trong lập trình, kiểu dữ liệu là một khái niệm quan trọng. Các biến có thể lưu trữ dữ liệu thuộc các loại dữ liệu khác nhau và các loại dữ liệu khác nhau thì có chức trách & nhiệm vụ khác nhau các bạn ah.

  Mặc định Python sẽ có một các kiểu dữ liệu sau được tích hợp sẵn, còn mở rộng ra thì ở các bài sau mình sẽ giới thiệu tiếp nhé:

  Text Type:	str
  Numeric Types:	int, float, complex
  Sequence Types:	list, tuple, range
  Mapping Type:	dict
  Set Types:	set, frozenset
  Boolean Type:	bool
  Binary Types:	bytes, bytearray, memoryview
  None Type:	NoneType
  

  Cách lấy kiểu dữ liệu trong Python

  Bạn có thể lấy kiểu dữ liệu của bất kỳ đối tượng nào bằng cách sử dụng hàm type(). Ví dụ:

  x = 5
  print(type(x))
  

  Ta có kết quả:

  <class 'int'>
  

  Cài đặt Kiểu dữ liệu

  Trong Python, kiểu dữ liệu được cài đặt khi bạn gán giá trị cho một biến:

  x = "Hello World" # str	
  x = 20 # int	
  x = 20.5 # float	
  x = 1j # complex	
  x = ["apple", "banana", "cherry"] # list	
  x = ("apple", "banana", "cherry") # tuple	
  x = range(6) # range	
  x = {"name" : "John", "age" : 36} # dict	
  x = {"apple", "banana", "cherry"} # set	
  x = frozenset({"apple", "banana", "cherry"}) # frozenset	
  x = True # bool	
  x = b"Hello" # bytes	
  x = bytearray(5) # bytearray	
  x = memoryview(bytes(5)) # memoryview	
  x = None # NoneType	
  

  Cài đặt Kiểu dữ liệu cụ thể

  Nếu bạn muốn chỉ định kiểu dữ liệu (ép kiểu), bạn có thể sử dụng các hàm tạo sau:

  x = str("Hello World") #str	
  x = int(20) # int	
  x = float(20.5) # float	
  x = complex(1j) # complex	
  x = list(("apple", "banana", "cherry")) # list	
  x = tuple(("apple", "banana", "cherry")) # tuple	
  x = range(6) # range	
  x = dict(name="John", age=36) # dict	
  x = set(("apple", "banana", "cherry")) # set	
  x = frozenset(("apple", "banana", "cherry")) # frozenset	
  x = bool(5) # bool	
  x = bytes(5) # bytes	
  x = bytearray(5) # bytearray	
  x = memoryview(bytes(5)) # memoryview
  

  Như vậy là từ các ví dụ trên, chúng ta đã hiểu về các kiểu dữ liệu cơ bản của Python, cách gắn kiểu dữ liệu và ép kiểu như thế nào rồi. Ở các bài tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu, tìm hiểu từng góc cạnh của một kiểu dữ liệu.

  Chúc các bạn thành công!

 • thấy cũng dễ học nhỉ?

 • một phần vì python cũng khá dễ chịu AD ah? tình hình luyện đến đâu rồi ông?

Chủ đề liên quan

0

Trực tuyến

47

Người dùng

96

Chủ Đề

223

Bài Viết