Skip to content

Bài 6: Những kiểu số (Numbers) trong Python

Học lập trình Python
 • Chương trình của bạn chắc chắn phải dùng tới số. Trong Python cung cấp cho các bạn 3 kiểu số cơ bản đặc trưng:

  • int: kiểu số nguyên như 0, 1, 2, 813 hay 386
  • float: kiểu số thực như 0.1, 1.2, hay 3.14
  • complex: kiểu hoằn tà mà lằng nhằng tức là siêu phức tạp như 123j

  Ví dụ:

  Int: là một số nguyên dương hoặc âm, không có số thập phân, có độ dài không giới hạn.

  x = 1 
  

  Float, hoặc "số dấu phẩy động" là một số dương hoặc âm, chứa một hoặc nhiều số thập.

  y = 2.8
  

  Số float cũng có thể là các số khoa học có chữ "e" để biểu thị lũy thừa của 10.

  x = 35e3
  y = 12E4
  z = -87.7e100
  ​
  print(type(x))
  print(type(y))
  print(type(z))
  

  Complex: Các số phức được viết với chữ "j" là phần ảo:

  x = 3+5j
  y = 5j
  z = -5j
  
  print(type(x))
  print(type(y))
  print(type(z))
  

  Chú ý: Để xác minh loại của bất kỳ đối tượng nào trong Python, hãy sử dụng hàm type()

  Type Conversion: có thể chuyển đổi từ kiểu này sang kiểu khác bằng các phương thức int(), float() và complex():

  #convert from int to float:
  x = float(1)
  
  #convert from float to int:
  y = int(2.8)
  
  #convert from int to complex:
  z = complex(1)
  
  print(x)
  print(y)
  print(z)
  
  print(type(x))
  print(type(y))
  print(type(z))
  

  Ta có kết quả chuyển đổi kiểu như sau:

  1.0
  2
  (1+0j)
  <class 'float'>
  <class 'int'>
  <class 'complex'>
  

  Random Number: Python không có hàm random() để tạo số ngẫu nhiên, nhưng Python có một mô-đun tích hợp có tên là random có thể được sử dụng để tạo số ngẫu nhiên:

  import random
  

  Tạo số ngẫu nhiên

  print(random.randrange(1, 10))
  

  Chúc các bạn học Python thành công!

Chủ đề liên quan

0

Trực tuyến

47

Người dùng

96

Chủ Đề

223

Bài Viết